Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Inwave ApS (CVR nr. 28 28 90 73)

1. Anvendelse
Nedenstående leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.


2. Tilbud
Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af Inwave ApS gyldige 30 dage fra tilbudsdato.


3. Ordre
Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af Inwave ApS for, at en bindende aftale om leverance kan anses for indgået. Ved varebestillinger, hvor lager haves, sendes varen samme dag, som ordren er modtaget, uden fremsendelse af ordrebekræftelse.
Fremsendelse af varen betragtes som accept af ordren. Ved ordre på ikke lagerførte varer, afsendes så vidt muligt samme dag en ordrebekræftelse, med angivelse af leveringstid.
Ordren leveres til bekræftet pris, med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser og lignende, som ligger udenfor Inwave ApS kontrol.
Kunden kan kun annullere ordren efter nærmere aftale og kun mod dækning af Inwave ApS tab, herunder avancetab.
Ordren vil blive leveret efter standarder anført i produktbeskrivelsen.


4. Leveringsbetingelser
Med mindre andet er skriftligt aftalt, er leverancerne solgt ab fabrik (EXW) jfr. Incoterms 2020.


5. Betaling
Inwave ApS er berettiget til at forlange bankgaranti eller forudbetaling.
Betalingsbetingelserne er i øvrigt netto 30 dage fra levering. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling eller foretage modregning for krav, som Inwave ApS ikke har anerkendt. Ved betaling senere end den aftalte betalingsdato beregnes rente p.t. 1,5% pr. påbegyndt måned.


6. Ejendomsret
De leverede varer forbliver Inwave ApS ejendom, indtil den fulde købesum med samtlige tillæg og renter er betalt.


7. Ansvar for mangler
Inwave ApS har for alle leverancer afhjælpningsret i 24 måneder, regnet fra leveringsdatoen.
Køberen er forpligtet til at anerkende afhjælpningsretten, som gælder i samme periode.
Afhjælpningsretten omfatter afhjælpning af fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materialer.
Afhjælpningspligten omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter eller at der tidligere er foretaget afhjælpningsforsøg af andre, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ekstraordinære påvirkninger, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør, sliddele og forbrugsdele.
Inwave ApS er berettiget til at forlange mangelfulde produkter tilsendt. Fremsendelsen skal så vidt muligt ske i original emballage vedlagt kopi af faktura samt fejlbeskrivelse. Viser det sig, at varen ikke er fejlbehæftet, eller fejlen ikke kan påvises ud fra kundens fejlbeskrivelse, returneres varen. Kunden vil herefter blive faktureret et beløb, svarende til et beløb, der dækker teknikerløn samt forsendelsesomkostninger.
Hvis der konstateres fejl, afhjælpes fejlen eller varen ombyttes. Varen fremsendes på ny uden leveringsomkostninger for kunden. Kan afhjælpning eller ombytning ikke finde sted, refunderes købsprisen.


8. Ansvar, herunder produktansvar
Inwave ApS er ansvarlig for personskade, der er forvoldt af et af Inwave ApS produceret produkt, hvis skaden beviseligt skyldes fejl eller forsømmelse, begået af Inwave ApS eller andre, som Inwave ApS har ansvaret for, med mindre produktet var optimalt, da det blev produceret.
Inwave ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse, samt skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår.
Det samme gælder driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Produktansvaret gælder ikke, når der er forløbet 6 måneder fra skaden er indtrådt eller for skader, der er forvoldt mere end 5 år efter leveringsdatoen.
I det omfang at Inwave ApS måtte blive pålagt produktansvaret overfor trediemand, er køber forpligtet til at holde Inwave ApS skadesløs i samme udstrækning som Inwave ApS ansvar er begrænset efter de foregående punkter.


9. Returnering af varer
Varer tages kun retur i ubeskadiget og ren stand og i originale, rene æsker uden tekst/mærkning. Varer tages retur inden 30 dage fra fakturadato uden beregning. Efterfølgende mod et gebyr på 10% af varens værdi. Varer tages ikke retur efter 3 mdr. fra fakturadato. Varer der er specialfremstillet (ikke lagerførte varer) tages ikke retur. Varer tages kun retur mod kopi af faktura.


10. Voldgift
Alle tvister mellem parterne, der opstår i tilknytning til nærværende aftale, skal endeligt afgøres ved voldgift af en af det danske Voldgiftsinstitut etableret voldgiftsret.
Tvisten afgøres i overensstemmelse med gældende dansk ret i henhold til de for voldgiftsretten gældende regler.


11. Særlige betingelser
I det omfang der ikke fremgår andet af det ovenfor anførte, gælder almindelige leveringsbetingelser NL 92. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem NL 92 og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal nærværende leveringsbetingelser have forrang.